top of page

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE PRO UŽIVATELE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost THROWPILLOW a/nebo její přidružené společnosti se zavazují chránit všechny informace, které s námi sdílíte. Dodržujeme přísné postupy k ochraně důvěrnosti, bezpečnosti a integrity dat uložených v našich systémech. Takový přístup mají povoleni pouze ti zaměstnanci, kteří potřebují přístup k vašim informacím, aby mohli plnit své povinnosti. Každý zaměstnanec, který poruší naše zásady ochrany osobních údajů a/nebo bezpečnosti, bude vystaven disciplinárnímu řízení, včetně možného ukončení pracovního poměru a občanskoprávního a/nebo trestního stíhání, přičemž nejvyšší prioritou THROWPILLOW je ochrana vašich důvěrných informací a soukromí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vám říkají, jak používáme vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím „www.throwpillow.in“. Před použitím „www.throwpillow.in"  nebo odesláním jakýchkoli osobních údajů si prosím přečtěte tyto zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady budou aktualizovány v závislosti na jakýchkoli změnách ve shromažďování informací, prováděných činnostech nebo jakýchkoli platných předpisech. Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů, kdykoli navštívíte „www.throwpillow.in“, abyste se ujistili, že rozumíte tomu, jak budou použity jakékoli osobní údaje, které poskytnete.

Poznámka:

Postupy ochrany osobních údajů uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou určeny pouze pro „www.throwpillow.in“ . Pokud odkazujete na jiné webové stránky, přečtěte si prosím tyto zásady ochrany osobních údajů, které se mohou velmi lišit.

SBĚR A VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ

SBĚR VAŠICH INFORMACÍ

THROW PILLOW shromažďuje, zpracovává a uchovává informace o vás, když navštívíte naše „www.throwpillow.in“. Chcete-li získat přístup k chráněným informacím na „www.throwpillow.in“_cc781905-5cde-3194-bb3b-, můžete nám poskytnout informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, informace o společnosti, adresa ulice, telefonní číslo nebo jiné informace. 136bad5cf58d_ nebo tak vás můžeme po vaší návštěvě kontaktovat. Osobní údaje mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • Tvé jméno,

 • Emailová adresa,

 • Telefonní čísla

 • Země, město a stát

 

REGISTRACE

THROWPILLOW sleduje vaše informace, aby vám nabídl nejlepší možný zážitek. Subjekt údajů musí při registraci (registraci) uvést e-mailovou adresu jako povinné osobní údaje. Po této registraci bude mít THROWPILLOW přístup k vašemu účtu pokaždé, když navštívíte webovou stránku. Zákazník také musí před dokončením prvního nákupu poskytnout další osobní údaje (například – jméno, telefonní číslo, e-mail, fakturační a dodací adresu).

JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE

Jakékoli informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů:

 • Shromažďování podrobností o potenciálních zákaznících: Vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky a dotazy, aby bylo rozhraní aplikace uživatelsky přívětivé.

 • Zasílání pravidelných e-mailů: Na základě vašeho předchozího souhlasu můžeme použít informace, které s námi sdílíte, ke komunikaci s vámi prostřednictvím e-mailů, textových zpráv a hovorů, abychom vám poskytli informace týkající se našich produktů nebo služeb a/nebo propagační a marketingové účely.

 • Vybrat obsah, zlepšit kvalitu a usnadnit používání ostatních kanálů rozhraní: THROWPILLOW může používat vaše osobní údaje k tomu, aby vám pomohl vytvořit a personalizovat obsah na našich kanálech, usnadnit vám používání kanálů (například pro usnadnění navigace a procesu přihlašování, vyhnout se duplicitě zadávání dat, zvýšení zabezpečení, zlepšení kvality, sledování odezvy kampaní a průzkumů a vyhodnocení míry odezvy stránek.

 • Získejte služby třetích stran: Osobní údaje a další informace sdílíme také s přidruženými společnostmi/dceřinými společnostmi a třetími stranami, které poskytují služby pro správu webových stránek THROWPILLOW, poskytování informačních technologií a související infrastruktury, zákaznický servis, doručování e-mailů, audit a další podobné služby. Když THROWPILLOW sdílí osobní údaje s přidruženými společnostmi/dceřinými společnostmi, třetími stranami, poskytovateli služeb, ujišťujeme se, že používají vaše osobní údaje a další informace pouze za účelem poskytování služeb nám a za podmínek v souladu s těmito zásadami.

 

 

SPRAVEDLNOST A ÚČEL

THROWPILLOW bude shromažďovat adekvátní, relevantní a nezbytné osobní údaje a bude je zpracovávat poctivě a zákonně za účelem, pro který byly shromážděny. Účel sběru bude upřesněn nejpozději při sběru dat nebo při každé změně účelu.

DISTRIBUCE INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

THROWPILLOW nesdílí, neprodává, nepronajímá ani neobchoduje s osobními údaji shromážděnými prostřednictvím svého „www.throwpillow.in“  s třetími stranami pro jejich výhradní propagační účely nebo jak je jinak uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Společnost THROWPILLOW může sdílet informace s poskytovateli služeb třetích stran, kteří mají smlouvu o poskytování služeb naším jménem, za účelem zpracování za účelem poskytování služeb a výhod souvisejících se zaměstnáním a pro jiné obchodní účely. Tito poskytovatelé služeb třetích stran mohou používat informace, které jim poskytneme, pouze podle požadavků a pokynů společnosti THROWPILLOW.

 • Společnost THROWPILLOW může zveřejnit vaše osobní údaje, pokud se domníváme, že je to nezbytné nebo vhodné:

  1. podle platných zákonů, včetně zákonů mimo zemi vašeho bydliště;

  2. dodržovat zákonný proces;

  3. reagovat na požadavky veřejných a vládních orgánů, včetně veřejných a vládních orgánů mimo zemi vašeho bydliště, pro účely národní bezpečnosti a/nebo vymáhání práva;

  4. k vymáhání našich podmínek; a

  5. abychom mohli využít dostupné nápravné prostředky nebo omezit škody, které můžeme utrpět.

 • Kromě toho v případě reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného nakládání s celým nebo jakoukoli částí našeho podniku, majetku nebo akcií (včetně v souvislosti s jakýmkoli konkurzním nebo podobným řízením), můžeme převést Osobní údaje, které jsme shromáždili přidruženým společnostem/dceřiným společnostem/příslušné třetí straně.

 • Můžeme sdílet informace s vládními úřady nebo jinými společnostmi, které nám pomáhají při prevenci nebo vyšetřování podvodů. Můžeme tak učinit, když:

  1. povoleno nebo vyžadováno zákonem; nebo,

  2. snažit se chránit před skutečnými nebo potenciálními podvody nebo neoprávněnými transakcemi nebo jim zabránit; nebo,

  3. Vyšetřování podvodu, ke kterému již došlo. Tyto informace nejsou poskytovány těmto společnostem pro marketingové účely.

 

Pokud společnost THROWPILLOW prochází obchodním přechodem, jako je fúze, akvizice jinou společností nebo prodej všech nebo části svých aktiv, mohou osobní údaje shromážděné od zákazníků (tj. shromážděné prostřednictvím našich webových stránek / maloobchodních prodejen) považovat za převedená aktiva. Bez zpětného účinku se na našich webových stránkách (stránkách) objeví oznámení po dobu 30 dnů po jakékoli takové změně vlastnictví nebo kontroly vašich osobních údajů.

Abychom vám zlepšili zážitek z webu a nabídli vám produkty, které by vás mohly zajímat, poskytujeme odkazy na společnosti obchodních aliancí, prodejce THROW PILLOW a další stránky třetích stran. Když kliknete na tyto odkazy, budete přesměrováni z naší webové stránky a připojeni k webové stránce organizace nebo společnosti, kterou jste vybrali. Protože THROWPILLOW tyto stránky nekontroluje (i když existuje spojení mezi našimi webovými stránkami a stránkou třetí strany), doporučujeme vám, abyste si přečetli jejich individuální oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud navštívíte webovou stránku, která je propojena s našimi stránkami, měli byste si prostudovat zásady ochrany osobních údajů této stránky, než poskytnete jakékoli informace umožňující identifikaci zákazníka. Společnost THROWPILLOW nepřebírá žádnou odpovědnost nebo odpovědnost v souvislosti s jednáním takových třetích stran.

 

PŘESHRANIČNÍ PŘENOSY DAT

Při podnikání, práci na projektech společnosti nebo zavádění nových procesů nebo systémů může operace vyžadovat přenos osobních údajů jiným subjektům nebo třetím stranám, které se nacházejí mimo zemi podnikání operace THROWPILLOW. Zatímco přípustné mechanismy přenosu dat jsou definovány příslušným zákonem nebo nařízením, příklady zahrnují:

 • smlouva o přenosu údajů se stranou, která bude mít přístup k osobním údajům nebo je získá;

 • upozornění a/nebo souhlas od místního úřadu pro ochranu údajů v dané zemi; nebo

 • oznámení a/nebo souhlas od jednotlivce, jehož údaje mají být přeneseny.

SOUHLAS A KONTROLA

SOUHLAS

Souhlas je často označován jako volba jednotlivce „opt-in“ nebo „opt-out“ používání osobních údajů Společností a obvykle se získává „zaškrtávacím políčkem“ nebo podpisem potvrzujícím, že jednotlivec rozumí a souhlasí se zpracováním osobních údajů. jejich osobní údaje. Někdy může být vyžadován výslovný písemný souhlas jednotlivce na základě činnosti zpracování informací. THROWPILLOW obdrží souhlas od jednotlivců před:

 • shromažďování, používání nebo zpracování jejich osobních údajů, včetně citlivých osobních údajů, určitými způsoby nebo sdílení osobních údajů jednotlivce s jakoukoli třetí stranou;

 • přenos osobních údajů jednotlivce mimo zemi bydliště jednotlivce

 • používáním nebo umístěním webových souborů cookie do počítače nebo jiných elektronických zařízení jednotlivce.

 

KONTROLA VAŠICH INFORMACÍ

Můžete požádat o kontrolu, opravu, aktualizaci, potlačení nebo jinou úpravu jakýchkoli vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli prostřednictvím „www.throwpillow.in“, nebo vznést námitku proti použití nebo zpracování těchto osobních údajů námi. Máte-li obavy týkající se přístupu k vašim osobním údajům nebo jejich opravy, kontaktujte nás na kontaktních údajích pro ochranu osobních údajů uvedených v části 11 „Kontaktní informace o ochraně osobních údajů“ těchto zásad. Ve své žádosti prosím ujasněte, jaké osobní údaje byste si přáli změnit, zda chcete, aby byly vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, vymazány z naší databáze, nebo nám dejte vědět, jaká omezení byste rádi uvalili na naše používání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli.

Zatímco většinu otázek a problémů souvisejících s přístupem lze vyřešit rychle, složité požadavky mohou vyžadovat více výzkumu a času. V takových případech budou problémy vyřešeny nebo vás budeme kontaktovat ohledně povahy problému a vhodných dalších kroků do třiceti dnů.

DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ

THROWPILLOW může přenést vaše informace z „www.throwpillow.in“ do jiných databází a uložit je na THROWPILLOW nebo jiných dodavatelských systémech. THROWPILLOW zajišťuje odpovídající bezpečnostní kontroly při ukládání dat v systémech svého dodavatele nebo jeho dodavatele.

ZÁVAZEK K ZABEZPEČENÍ DAT

Vaše osobní údaje jsou uchovávány v bezpečí. K těmto informacím mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci, obchodní partneři, klienti, prodejci, přidružené společnosti/dceřiné společnosti a další poskytovatelé třetích stran (kteří souhlasili s uchováváním informací v bezpečí a důvěrnosti).

THROWPILLOW zajišťuje, že náš dodavatel používá standardní bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti informací prostřednictvím právně závazných podmínek. Uživatelé our  "www.throwpillow.in"  jsou však zodpovědní za zachování bezpečnosti jakéhokoli hesla, autentizace uživatele nebo jiného formuláře. přístup k heslem chráněným nebo zabezpečeným oblastem jakýchkoli webových stránek Workday. Přístup a používání heslem chráněné a/nebo zabezpečené oblasti "www.throwpillow.in"  je omezeno pouze na oprávněné uživatele. Neoprávněný vstup do takových prostor je zakázán a může vést k trestnímu stíhání.

 

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Stejně jako mnoho jiných transakčních webů používáme soubory cookie, abychom zlepšili váš zážitek z nakupování a ušetřili váš čas. Cookies jsou malé značky, které umístíme do vašeho počítače. Při první návštěvě přiřadíme vašemu počítači cookie, abychom vás mohli rozpoznat pokaždé, když se vrátíte. Prostřednictvím souborů cookie můžeme přizpůsobit naše webové stránky vašim individuálním preferencím, abychom vytvořili personalizovanější a pohodlnější zážitek z nakupování. Vezměte prosím na vědomí, že soubory cookie, které používáme pro naše webové stránky nebo e-mailové kampaně, neukládají osobně identifikovatelné informace o vás nebo vašich financích. THROWPILLOW může nabízet určité funkce, které jsou dostupné pouze prostřednictvím použití „cookie“. THROWPILLOW nekontroluje používání souborů cookie třetími stranami a nenese za to odpovědnost. THROWPILLOW může navíc také nabízet určité funkce, které jsou dostupné pouze prostřednictvím použití „cookie“. Pro více informací o cookies a jejich použití navštivte naše zásady  cookie

UCHOVÁVÁNÍ A LIKVIDACE

THROWPILLOW Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění uvedených účelů a poté by měly být zlikvidovány. Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud bude váš účet aktivní nebo jak bude potřeba k poskytování služeb. Pokud si přejete, abychom již vaše údaje nepoužívali k poskytování vašich služeb, kontaktujte nás prostřednictvím informací uvedených v části 11 těchto zásad ochrany osobních údajů. Na vaši žádost odpovíme do 30 dnů od obdržení žádosti. Můžeme však také uchovávat a používat vaše údaje podle potřeby k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich dohod.

VÁŠ SOUHLAS

Váš souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů může být odvolán oznámením prostřednictvím naší kontaktní stránky. U uživatelů mladších 16 let by měl souhlas poskytnout nositel rodičovské zodpovědnosti dítěte.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že vy (zákazník) nejste ochotni poskytnout souhlas nebo souhlas kdykoli odvolat, společnost THROWPILLOW nebude schopna poskytovat služby, jak je popsáno výše v části 2.2 těchto zásad.

KONTAKTNÍ INFORMACE O SOUKROMÍ

Pokud máte nějaké dotazy týkající se našeho prohlášení o ochraně osobních údajů nebo pokud potřebujete aktualizovat, změnit nebo odstranit informace, můžete tak učinit kontaktováním +91 8377881009 nebo běžnou poštou na adresu: thethrowpillow@gmail.com

ZMĚNY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Čas od času můžeme aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů bez předchozího upozornění. Vaše pokračující předplatné našich Služeb představuje souhlas s aktuálními Zásadami ochrany osobních údajů a Smluvními podmínkami.

Pink Sugar
bottom of page